Algemene voorwaarden Autorijschool Succes op Weg

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie ‘B’ en ‘BE’ en daarbij behorende CBR/BNOR-praktijkexamens. Deze zijn van toepassing op Autorijschool Succes op Weg, verder genoemd ‘Rijschool’.

 

Artikel 2. Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:

2.1 gegeven door een bevoegde rijinstructeur;
2.2 met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
2.3 die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie;
2.4 voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
2.5 voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

 

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool

De Rijschool zorgt ervoor dat:

3.1 de cursist voor de rijopleiding een rijtest (proefles) aflegt. Genoemde rijtest (proefles) is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket waarbij aangegeven is dat de rijtest gratis is. Indien cursist kiest voor losse lessen, of een lespakket waarbij de rijtest niet gratis is, zal de rijtest (proefles) in rekening worden gebracht als één uur rijles.
3.2 de uitslag van de rijtest (proefles) binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
3.3 de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
3.4 de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
3.5 de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
3.6 wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist overeen is gekomen dat praktijkexamen kan worden gedaan, deze aanvraag binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
3.7 de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
3.8 de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

 

Artikel 4. Verplichtingen Cursist

De Cursist dient:

4.1 alle door de rijtest (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rijinstructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft;
4.2 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen welke eventueel in mindering wordt gebracht op de lestijd);
4.3 bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.4 bij verhindering van de afgesproken rijles, dit minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te melden;
4.5 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden meegerekend);
4.6 alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4.7 voor de aanvraag van het praktijkexamen: een uittreksel van het persoonsregister (niet ouder dan 6 maanden), pasfoto, theoriecertificaat te kunnen overleggen aan de Rijschool.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2 De betaling geschiedt per PIN, acceptgiro, via een machtiging aan Rijschool, contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3 Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Indien de examengelden door het CBR worden verhoogd, zal dit door Rijschool aan de cursist worden doorberekend.
5.4 Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur/rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5 Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 5% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag berekend.
5.6 Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 200,- in te vorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.7 Indien lessen ingepland zijn en de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, worden deze lessen wel in rekening gebracht of op het lestegoed in mindering gebracht.
5.8 Na aanvraag van het praktijkexamen, wordt in overleg met cursist het eindrooster opgesteld, cursist verplicht zich hiertoe. Betaling van extra benodigde lessen moet minimaal 48 uur vóór het praktijkexamen zijn ontvangen door Rijschool.
5.9 Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

 

Artikel 6. Tussentijdse-toets en Praktijkexamen

6.1 Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2 De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
6.2.1 een familielid tot de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
6.2.2 het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
6.2.3 het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3 Rijschool vraagt het praktijkexamen aan zodra:
6.3.1 door cursist aan de gehele betalingsverplichting is voldaan,
6.3.2 de rijschool van mening is dat cursist een redelijke kans van slagen heeft.
6.4 Indien rijschool van mening is dat cursist geen redelijke kans van slagen heeft, is rijschool gemachtigd het examen te annuleren of verplaatsen.
6.5 Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 lid 7′ zorg te dragen.

 

Artikel 7. Examengeld bij losse lessen

7.1 Bij aanvraag van het praktijkexamen dient de gehele rijopleiding te zijn voldaan door overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te zijn voldaan.

 

Artikel 8. Examengarantie

8.1 Met Examengarantie heeft cursist recht op één CBR herexamen, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden.
8.2 De cursist dient het lesgeld voor een rijopleiding met Examengarantie in zijn geheel vooraf te voldoen, of tenminste de gehele som te hebben voldaan vóór de aanvraag van de (praktijk)examen(s).
8.3 De cursist is verplicht tijdens de rijopleiding met Examengarantie ten minste wekelijks één les van ten minste 90 minuten te volgen bij Rijschool.
8.4 De cursist is verplicht de rijopleiding met Examengarantie binnen 12 maanden af te ronden.
8.5 Indien de rijopleiding met Examengarantie langer duurt dan 12 maanden vervalt het recht op Examengarantie. Alle extra lesuren en examens die nodig zijn voor het behalen van het examen komen voor rekening van de cursist.
8.6 Opschorting van de rijopleiding met Examengarantie is mogelijk omwille medische reden(en). Cursist dient in dit geval een doktersverklaring te overleggen aan Rijschool. Opschorting van de rijopleiding is geen reden tot het beëindigen daarvan. Er bestaat dan ook geen recht op teruggave van lesgelden.
8.7 Rijschool bepaalt het lesschema, het aantal lesuren, het moment van aanvraag van de Tussentijdse-toets en (her)examen(s). Cursist dient zich te allen tijde te conformeren aan het opleidingsadvies van Rijschool.

 

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding

9.1 Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
9.2 De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 200,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.
9.3 Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
9.4 Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
9.5 Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De cursist is niet aansprakelijk voor schade(n) van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en de (praktijk)examen(s).
10.2 Rijschool is niet aansprakelijk voor schade(n) die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen welke de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Eventuele schade als gevolg van gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen welke de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zullen op cursist verhaald worden.
10.3 Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes en/of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
10.4 Rijschool heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten, welke vereist zijn voor het geven van rijopleiding in een, volgens reglement van het CBR, goedgekeurd examenvoertuig.

Artikel 11. Privacy beleid

Als onderdeel van onze toewijding aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, hanteert Autorijschool Succes op Weg een strikt privacy beleid dat voldoet aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van onze klanten uitsluitend voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van onze rijopleiding en gerelateerde diensten. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of nodig is voor de uitvoering van de rijopleiding.

Artikel 12. Klachtenprocedure

Bij Autorijschool Succes op Weg streven we naar de hoogste kwaliteit in onze dienstverlening. Mocht je onverhoopt ontevreden zijn of een klacht hebben over een aspect van onze service, dan moedigen we je aan om contact met ons op te nemen. Wij hebben een duidelijke en transparante klachtenprocedure die ervoor zorgt dat klachten serieus worden genomen en op een eerlijke en rechtvaardige manier worden behandeld. Je kunt een klacht indienen door contact op te nemen met onze klantenservice via info@succesopweg.nl. We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk op te lossen en nemen contact met je op om de voortgang van de klachtenafhandeling te bespreken.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen Rijschool en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen we in eerste instantie proberen om deze in goed overleg op te lossen. Als een geschil niet op deze manier kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar onze rijschool is gevestigd. We streven altijd naar een eerlijke en rechtvaardige oplossing van geschillen en waarderen open communicatie met onze klanten. Artikel 14. Herzieningen

Artikel 14. Herzieningen

Rijschool behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te herzien en bij te werken om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of om onze diensten te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. We zullen klanten op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden via e-mail of andere geschikte communicatiemiddelen. We raden klanten aan om onze algemene voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele updates. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de geldende algemene voorwaarden op het moment van gebruik.

 

× Stel een vraag